دوره های آموزشی

کپشن نویسی (آنلاین) - جلسه دوم : ایده‌یابی
کپشن نویسی (آنلاین) - جلسه دوم : ایده‌یابی

تاریخ شروع: 1398/4/17
کپشن نویسی (آنلاین) - جلسه اول : انواع کپشن‌نویسی
کپشن نویسی (آنلاین) - جلسه اول : انواع کپشن‌نویسی

تاریخ شروع: 1398/4/15